Vedtægter for Foreningen Frit Grundtvigsk Trosfællesskab

§ 1: Navn og beliggenhed:

Foreningens navn er Frit Grundtvigsk Trosfællesskab.

Foreningen hører til i og omkring Ollerup og postnummer 5762 Vester Skerninge. Foreningen har kassererens postadresse.

§ 2: Formål:

Stk. 1
Foreningen er oprettet efter Folkeoplysningsloven.

Stk. 2
Frit Grundtvigsk Trosfællesskab er en forening, der baserer sit virke på et grundtvigsk, evangelisk-luthersk bekendelsesgrundlag, som kendes fra folkekirken. Frit Grundtvigsk Trosfællesskab har til formål at danne ramme om en kirkelig samtale i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og kulturelle tilbud.

Stk. 3
Det er foreningens formål at afsøge og etablere samarbejde og initiativer med de lokale folkekirker og andre interesserede for at styrke et kirkeligt engagement og trosfællesskab i lokalområdet.   

Stk. 4
Foreningen er åben for alle med interesse for et grundtvigsk trosfællesskab og for alle, som bakker op om foreningens formål. Det er muligt at være medlem af foreningen og samtidig være medlem af Folkekirken.                                          

§ 3: Medlemsforhold:

Stk. 1
Medlem af Frit Grundtvigsk Trosfællesskab er enhver, som skriftligt har indmeldt sig i Frit Grundtvigsk Trosfællesskab, som har betalt medlemsbidrag, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2
Medlemmer betaler årligt medlemsbidrag, som fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab træder i kraft ved betaling af medlemsbidrag.

Stk. 3
Udmeldelse foretages skriftligt til Frit Grundtvigsk Trosfællesskabs kasserer. Et medlem kan af foreningens bestyrelse ekskluderes, hvis medlemmet arbejder imod foreningens intentioner og formål.

§ 4: Organisering

Stk. 1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2
Foreningen ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede, administrative og daglige ledelse. Det er bestyrelsen, der definerer foreningens virke og indsatsområder under hensyntagen til foreningens formål.

§ 5: Generalforsamling:

Stk. 1
Generalforsamlingen er Frit Grundtvigsk Trosfællesskabs øverste myndighed og skal afholdes hvert år i perioden januar til marts måned. Bekendtgørelse af dato for generalforsamlingen skal ske til medlemmerne senest 1. januar.

Stk. 2
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel. Ved skriftlig forstås også mail.

Stk. 3
Dagsorden, regnskab og budget tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til Frit Grundtvigsk Trosfællesskabs formand senest tre uger før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Beretning ved formanden
  4. Regnskab til godkendelse ved kasseren
  5. Budget til godkendelse og fastsættelse af medlemsbidrag ved bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af kritisk revisor
  10. Eventuelt

Stk. 4
Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Endvidere er konfirmerede medlemmer under 15 år stemmeberettigede.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år. Hvert år vælges skiftevis tre og to medlemmer. Alle valg til bestyrelsen foretages ved skriftlig afstemning. I lige år vælges tre medlemmer. I ulige år vælges 2 medlemmer,

Stk. 6
Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer skal præsenteres, behandles og vedtages på en ordinær og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med vedtægtsændringer, når en tredjedel af foreningens medlemmer eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. Bekendtgørelse herom med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

§ 6: Bestyrelse:

Stk. 1
Bestyrelsen for Frit Grundtvigsk Trosfællesskab består af fem medlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden.

Stk. 3
Evt. køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske i henhold til gyldig vedtagelse på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 7: Økonomi:

Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet underkastes revision af en kritisk revisor, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.

Stk. 2
Medlemsbidraget fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Der fastsættes medlemsbidrag for enkeltmedlemmer, studerende, folkepensionister og husstande.

Stk. 4
Bestyrelsen træffer beslutninger vedr. foreningens formue.

Stk. 5
Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§8: Tegningsret

Stk. 1
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

§9: Nedlæggelse:

Stk. 1
Beslutning om at nedlægge Frit Grundtvigsk Trosfællesskab kan kun ske efter, at det ved skriftlig afstemning er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer på to generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2
I tilfælde af Frit Grundtvigsk Trosfællesskabs nedlæggelse skal evt. formue overgå til tilsvarende kirkeligt arbejde eller almennyttigt formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtægterne er tiltrådt på Frit Grundtvigsk Trosfællesskabs stiftende generalforsamling 18/08/2021